Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen SAVA en de klant gelden deze algemene voorwaarden voor alle offertes van, bestellingen aan en overeenkomsten met SAVA, en dit niettegenstaande daarmee strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. De koper wordt verwacht deze verkoopsvoorwaarden te kennen en zal zich aldus niet kunnen beroepen op de onwetendheid ervan.

Trajecten

1. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van SAVA zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen de dertig dagen (tenzij aanduiding van een andere termijn op de offerte) voor akkoord via mail terugzendt aan SAVA, voor zover hij geen enkele wijziging aanbrengt aan de offerte.

2. Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven, zonder dat deze bindend is voor SAVA.

3. Betalingsmodaliteiten

De betaling van prestaties en of goederen dient plaats te vinden na maximaal veertien dagen na levering. Bij laattijdige betaling zal de klant aan SAVA van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Daarnaast zal de klant eveneens instaan voor alle innings‐, aanmanings‐ en procedurekosten, hierin begrepen de advocatenkosten. Indien de factuur niet wordt betaald op de vervaldag, behoudt SAVA zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

4. Klachten

Protest van de factuur, klachten of betwistingen met betrekking tot de factuur zijn alleen ontvankelijk indien ze per gemotiveerd schrijven worden overgemaakt aan SAVA binnen de vijf dagen na factuurdatum.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know‐how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de producten en diensten van SAVA gaan over op het moment van de volstorting van de factuur. SAVA behoudt zich daarbij het recht voor om de ontwerpen te publiceren op zijn website en zijn sociale media.

6. Eigendomsvoorbehoud

De materiële en immateriële goederen blijven eigendom van SAVA tot aan de integrale betaling van de factuur.

7. Beëindiging van de overeenkomst

Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, heeft SAVA het recht de overeenkomst(en) met haar klant zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 7 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet‐betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door SAVA verleende diensten en geleverde goederen betalen, alsook de kosten die SAVA moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het bedrag dat SAVA nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Bovendien behoudt SAVA het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

8. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen SAVA en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

9. Beeldmateriaal

SAVA gebruikt enkel beeldmateriaal in al zijn opdrachten aangeleverd door de klant en kan hiervoor niet de minste aansprakelijkheid oplopen. Op schriftelijk verzoek kan SAVA eigen beeldmateriaal aankopen of zelf beeldmateriaal maken op kosten van de klant.

10. Tot je écht tevreden bent

Dit artikel geldt enkel bij ontwerpen waarbij op de offerte de woorden ‘tot je écht tevreden bent’ vermeld staan. Ontwerpen kunnen in dit geval onbeperkt worden aangepast. Onbeperkte aanpassingen van ontwerpen zijn mogelijk vanaf de offertedatum tot en met de factuurdatum met een maximum van 60 opeenvolgende dagen. Afgesloten projecten kunnen nooit opnieuw worden geopend. Enkel het eerste ontwerp kan genieten van onbeperkte aanpassingen. Het is dus niet mogelijk om een geheel nieuw ontwerp, sublogo’s,… te vragen. SAVA heeft het recht ten allentijden om te stoppen met het onbeperkt aanpassen van de ontwerpen en dit zonder enige motivatie.

11. Websites

SAVA is niet verantwoordelijk voor de content op de website. Elke aansprakelijkheid hiervoor berust bij de klant. Bij illegale activiteiten op de website volgt de onmiddellijke stopzetting van de diensten, evenwel met het recht tot aanrekening van additionele kosten en boetes. SAVA garandeert niet de plaats van de website binnen de zoekresultaten in zoekmachines. De klant laat zelf de conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming controleren. SAVA is niet aansprakelijk voor illegale content op de website. We maken standaard gebruik van WordPress. Een website starten we steeds met het aankopen van een thema dat we grondig herwerken tot de tevredenheid van de klant.

12. Abonnementen

Onze abonnementen hebben steeds een minimale duur van 12 maanden. Opzeggen dient steeds 3 maanden voor de vernieuwing te gebeuren. Controleer de offerte of contract voor de volledige contractduur.

13. Privacy

We houden van onze klanten enkel factuurgegevens bij. Je gegevens laten verwijderen uit ons klantenbestand kan door een mailtje te sturen naar hey@savametu.com.

14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van SAVA. In geval van geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zijn enkel het Vredegerecht van Halle en de rechtbanken van Brussel bevoegd.

SAVA Connect

ARTIKEL 1 – VOORWERP 

De opdrachtgever wenst een beroep te doen op de dienstverlener, die gespecialiseerde dienstverlening zal verlenen op het vlak van het aanbieden van een marketingafdeling m.n. (verder genoemd : de ‘diensten’). Deze opsomming is niet beperkend en moet worden aangevuld met de opdrachten die redelijkerwijze daarmee samenhangen. Partijen kunnen de uit te voeren opdrachten in onderling overleg herzien. In dat geval stellen partijen een addendum bij deze overeenkomst op. 

ARTIKEL 2 – MODALITEITEN EN VOORWAARDEN

2.1. Plaats van uitvoering van de diensten De dienstverlener zal de diensten uitvoeren vanuit een (hoofd)kantoor van SAVAGROUP BV. 

2.2. Uitvoering van de diensten 

De diensten zullen namens de dienstverlener worden uitgevoerd door haar medewerkers, Zo de dienstverlener, om welke reden dan ook, zich in de onmogelijkheid bevindt om zich te laten vertegenwoordigen door één van de medewerkers voor de uitvoering van deze overeenkomst en dit gedurende langer dan 3 weken, dan zal de dienstverlener de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte brengen. De dienstverlener zal in dat geval zelf in de vervanging van haar medewerkers voorzien. Deze vervanging is niet onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever. Wanneer de Dienstverlener gedurende een periode langer dan 3 maanden in gebreke blijft de overeenkomst uit te voeren wegens de onbeschikbaarheid van haar medewerkers, omwille van welke reden dan ook, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn of betaling van een opzeggingsvergoeding. 

2.3. Beschikbaarheid 

De dienstverlener kan geen beperking worden opgelegd qua tijdschema en organisatie van zijn activiteiten, doch hij erkent en aanvaardt dat de optimale uitvoering van de diensten zijn voldoende beschikbaarheid impliceert. 

2.4. Professionele kwalificaties 

De dienstverlener verklaart voldoende professionele kwalificaties te hebben voor de uitvoering van de diensten en verbindt zich ertoe om deze in stand te houden gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

2.5. Onafhankelijkheid dienstverlener

De dienstverlener vervult zijn taken in volledige onafhankelijkheid en kiest de wijze waarop en de werkmiddelen waarmee hij de diensten zal vervullen. Evenwel zal hij rekening houden met de algemene beleidslijnen en richtlijnen die hem door de opdrachtgever worden meegedeeld in het kader van de uitvoering van de diensten. Hij kiest zelf zijn werktijden rekening houdende met een optimale uitvoering van de diensten. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen betreffende sociale zekerheid en belastingen (incl. btw), die uit het statuut van zelfstandige voortvloeien. Partijen erkennen dat de uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende relatie geen arbeidsovereenkomst kan creëren tussen de opdrachtgever en personen die belast worden met de uitvoering van de diensten. De dienstverlener zal de opdrachtgever vrijwaren voor elke aanspraak die derden op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak maken als gevolg van een eventuele herkwalificatie van de samenwerking tussen de opdrachtgever enerzijds en anderzijds de dienstverlener en/of haar aangestelden, organen of werknemers. 

2.6. Aansprakelijkheid dienstverlener 

De dienstverlener zal zijn aansprakelijkheid verzekeren bij een erkende aansprakelijkheidsverzekeraar. De aansprakelijkheid, met inbegrip van uw productaansprakelijkheid en uw aansprakelijkheid voor de schade door werken na hun uitvoering, verzekeren we u per schadegeval tot 2 500 000,00 EUR voor alle verzekerde schade samen. In dat bedrag zijn de volgende vergoedingsgrenzen inbegrepen: • 250 000,00 EUR voor de louter immateriële schade • 500 000,00 EUR voor milieuschade en de gevolgen daarvan Bovendien geldt er een vergoedingsgrens van 5 000 000,00 EUR per verzekeringsjaar voor uw productaansprakelijkheid en uw aansprakelijkheid voor de schade door werken na hun uitvoering, ongeacht het aantal schadegevallen dat zich heeft voorgedaan. De dienstverlener zal het bewijs, inclusief het bewijs van premiebetaling voorleggen aan de opdrachtgever telkens wanneer de opdrachtgever dit verzoekt. 

2.7. Exclusiviteit 

Tijdens de uitvoering van deze overeenkomst staat het de dienstverlener vrij om diensten te verlenen aan andere klanten, voor zover dit geen afbreuk doet aan kwaliteit, kostprijs en tijdigheid van de dienstverlening verstrekt aan de opdrachtgever. 

2.8. Prestatienormen, goede trouw en loyaliteit 

De dienstverlener zal zijn verbintenissen uitvoeren in overeenstemming met de geldende professionele normen. De dienstverlener verbindt zich ertoe om loyaal en te goeder trouw te handelen en dit zowel tijdens de uitvoering van deze overeenkomst als na de opzegging of beëindiging ervan. 

2.9. Uitsluitingen 

Volgende zaken zijn uitgesloten van de dienstverlening. Het ontwerpen van geheel nieuwe websites of subsites. Het ontwerpen van complete huisstijlen en logo’s. Het maken van tools voor websites. Het maken van televisie- en radiospots. Kosten van plug-ins, hosting en of alle andere kosten geleverd door derde met uitzondering van Stockfoto’s, Social Media Automatic Post, Meta Ads, Google Ads budget. Volgens afgesproken budget dat beschreven staat in de overeenkomst en/of offerte. Alle externe kosten die SAVAGROUP BV op voorhand niet kon inschatten. 

ARTIKEL 3 – VERGOEDING 

3.1. Vergoeding 

Als tegenprestatie voor de geleverde diensten, in zover als effectief gepresteerd, zal de dienstverlener recht hebben op een het uurtarief dat afgesproken is in deze offerte/overeenkomst. Er is een jaarlijkse markcomforme indexering van de consumptieprijzen als tegenprestatie voor de geleverde diensten, in zover als effectief gepresteerd, zal de dienstverlener recht hebben op een vergoeding die op maandbasis 000,00 EUR (excl BTW) bedraagt. 

3.2. Onkosten 

De dienstverlener draagt zelf alle gebruikelijke onkosten verbonden aan de uitoefening van de dienstverlening. De dienstverlener zal maandelijks vergoed worden voor de onkosten gemaakt in de uitvoering van deze overeenkomst, dit na voorlegging van de desbetreffende onkostennota’s. Voor eventuele kosten die het bedrag van 250 EUR overstijgen, dient de dienstverlener evenwel voorafgaandelijk goedkeuring van de opdrachtgever te verkrijgen. 

3.3. Facturatie en betaling 

De dienstverlener zal per verstreken maand aan de opdrachtgever zijn vergoeding voor die maand factureren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de facturen binnen de de veertiengen na ontvangst te voldoen, door storting op de rekening van de dienstverlener met nummer BE39 7390 2123 5119 

ARTIKEL 4 –DUUR EN BEËINDIGING 

4.1 Overeenkomst van bepaalde duur Deze overeenkomst treedt in werking op 00/00/0000 en zij wordt gesloten voor bepaalde duur van 1/12/24/48 maanden. “Na het beëindigen van de overeenkomst wordt deze stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.” 

4.2. Mogelijkheid tot beëindiging door opzegging 

Deze overeenkomst (XX Maanden) kan door elke partij worden opgezegd en zulks met inachtneming van een opzeggingstermijn van 7 werkdagen – 2 maanden – 4 maanden – 6 maanden (doorstrepen wat niet past) voor het einde van de beëindigingsperiode d.m.v. een schrijven per aangetekende post. De opzeggingstermijn gaat in, 3 werkdagen na postdatum. 

4.3. Onmiddellijke beëindiging zonder opzeggingstermijn noch opzeggingsvergoeding 

De opdrachtgever kan de overeenkomst met de dienstverlener met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding noch inachtname van een opzeggingstermijn beëindigen: de schending, zelfs eenmalig, van artikelen 3, en 7 van deze overeenkomst; ingeval van fraude, verduistering, slechtmaking van de opdrachtgever of enig misdrijf; ingeval de dienstverlener zijn activiteiten stopt wegens faillissement of in vereffening wordt gesteld; Deze lijst van tekortkomingen op grond waarvan de overeenkomst zonder opzeggingstermijn of –vergoeding kan worden beëindigd, is niet exhaustief. 

4.4. Betekening 

Partijen betekenen elkaar opzegging of beëindiging met aangetekende brief of met een voor ontvangst tegengetekende gewone brief. 

ARTIKEL 5 – EIGENDOMSRECHT INZAKE DOCUMENTEN

Alle documenten, stukken voorbereid ten behoeve van en voor de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de diensten, worden eigendom van deze laatste (inclusief de eigenlijke werkpapieren van de dienstverlener die opgesteld zijn in het kader van de uitoefening van de opdracht). Op eerste verzoek en in ieder geval op het einde van de overeenkomst worden deze stukken overhandigd aan de opdrachtgever. 

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE RECHTEN 

De dienstverlener draagt automatisch en van rechtswege alle wettelijke overdraagbare auteursof andere intellectuele rechten op alle werken, prestaties, scheppingen, onderzoeken, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, ontwikkeld en gedaan in uitvoering van de diensten over aan de opdrachtgever. 

ARTIKEL 7 – GEHEIMHOUDING 

De Dienstverlener zal ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. Dit houdt in dat hij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, geen van de bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake klanten en vroegere of potentiële klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij: in de correcte uitvoering van de diensten; het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege de dienstverlener, het informatie betreft die de dienstverlener verplicht is mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen zijn uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, het informatie betreft die de dienstverlener verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, de dienstverlener deze informatie dient mee te delen in het kader van zijn verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens en gedurende één jaar (1) na de afloop van deze overeenkomst.

ARTIKEL 8 – VERGOEDING 

De dienstverlener erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de diensten vastgesteld in artikel 3.1. van deze overeenkomst een voldoende en billijke compensatie inhoudt voor de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit dit beding. 

ARTIKEL 9 – OVERDRACHT 

Geen van de rechten en plichten voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen worden overgedragen aan een derde, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de andere partijen. 

ARTIKEL 10 – VARIA 

10.1 Kosten en erelonen 

Elke partij draagt haar eigen kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst. 

10.2. Reconversie 

Indien een beding van deze overeenkomst door een rechtbank of bevoegde administratieve overheid nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst tot gevolg. Die blijven geldig en afdwingbaar. Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als hetgeen zij met de nietige of niet afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachting van deze vervanging. 

10.3 Afstand van rechten of aanspraken

Wanneer een partij bij deze overeenkomst nalaat zich te beroepen op een bepaling van deze overeenkomst, betekent dit niet dat zij hierdoor verzaakt aan de rechten die deze bepaling (en/of andere bepalingen) van de overeenkomst haar verleent. Een dergelijke afstand van rechten kan enkel schriftelijk gebeuren. 

10.4 Eerdere overeenkomsten en verklaringen 

Deze overeenkomst vervangt alle vroegere brieven, verklaringen, waarborgen of overeenkomsten betreffende het voorwerp van deze overeenkomst. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd bij een schriftelijke en door dienstverlener en opdrachtgever getekend addendum bij deze overeenkomst. 

10.5 Toepasselijke recht en geschillenbeslechting 

De overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken te Aalst zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende de uitvoering en uitvoering van deze overeenkomst.